Welkom » Overdenkingen » Pinksterbloemendienst 31 mei 2020. Viering in beeld

Pinksterbloemendienst 31 mei 2020. Viering in beeld

 

Pinksterbloemendienst 2020

Voorganger: Ds. Matthy Bijleveld                                     
Lector: Geertje Tuinstra
Piano en orgel: Bertus Kloosterman
Gitaar en zang: Herke Tichelaar
Zang: Harm de Vries en Lizette Hijzelendoorn
Opname: Peter Hijzelendoorn

De Paaskaars 2020 wordt binnengedragen vanuit de Monnikenkerk door Ds. Matthy Bijleveld Tijdens het binnendragen klinkt het Lichtlied van Marijke de Bruijne door Harm & Lizette

‘Licht, licht alles wordt licht’, niets dan licht! Overal licht! Alles is licht geworden!
L. Weggesprongen uit het duister, sprankelend de jonge morgen. Helder nog de Morgenster.
L. De Dageraad, zojuist geboren – dauw aan haar wimpers – staat stralend op aarde.
L. Dansend komt zij uit het oosten, – wieg en woonplaats van het licht – de zon in al haar luister. Zo komt de Wedergeborene, De Zon van het al, die de dood overwon het leven zijn plaats hergaf.
H. Zoals de jonge, gouden Zon al het geschapene zijn vorm hergeeft, het water diepte, de hemel hoogte, de einders verte, en alle vormen kleur, een kleed van kleur over de aarde.
H. Zo hergeeft de Opgestane, die de dood overwon, de Wedergeborene, het leven, het prachtige, kostbare leven aan alles en allen die, als Deze, een dood zijn doorgegaan
Solisten: De duizend doden in het leven, de angst daarvoor, ja, zelfs de dood aan het einde heeft aan verschrikking ingeboet.

Welkom en Gebed (Matthy)

Piano: korte prelude van Chopin (Bertus)

Kyrie : ’The times they are a changing’/Bob Dylan (Herke)

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-13 (Geertje)

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Tweede lezing: (Matthy) Romeinen 12, 6-8 Over de gaven van de Geest 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

1 Korinthe 12, 8-11 (Vele gaven één Geest) 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Matthy schenkt het water in het doopvont: + 13a Wij zijn allen gedoopt in één Geest:

Piano: Mondscheinsonate Beethoven (Bertus)

Pastorale brief: ‘Geest van verandering’ (Matthy)

Gezongen Onze Vader (Liz)
Onze Vader verborgen Uw naam worde zichtbaar in ons Uw koninkrijk kome op aarde Uw wil geschiede, een wereld Met bomen tot aan de hemel Waar water schoonheid, en brood Gerechtigheid is, en genade-

Waar vrede niet hoeft bevochten Waar troost en vergeving is En mensen spreken als mensen Waar kinderen helder en jong zijn, Dieren niet worden gepijnigd Nooit één mens meer gemarteld, Niet één mens meer geknecht-
Doof de hel in ons hoofd Leg uw woord op ons hart Breek het ijzer met handen Breek de macht van het kwaad. Van U is de toekomst Kome wat komt…

Zegen (M)

Orgel: ‘Blowing in the wind’ Bob Dylan (Bertus)