Welkom » Overdenkingen » Pastorale brief van ds. Matthy Bijleveld op 15 maart 2020

Pastorale brief van ds. Matthy Bijleveld op 15 maart 2020

Lieve mensen,
De derde zondag van de Veertigdagen. We zouden elkaar ontmoeten in de kloosterkerk. Dat gaat nu niet door. Dat is erg uitzonderlijk. Ik ben benieuwd of u dit eerder hebt meegemaakt. Niet eerder maakte ik op deze manier zoiets mee. Dat is een vreemde ervaring. Onwennig ook. Het is een lastig gevoel om te leven met de ongewisheid van wat nog gaat komen. Om je houding te bepalen tegenover zoveel onzekerheid. Maar we luisteren naar de voorschriften van de overheid. Die zich op haar beurt laat adviseren door deskundigen op het gebied van virussen. Iedereen erkent de noodzaak om deze epidemie in te dammen en wil daaraan meewerken. Maar het doet wat met ons allemaal. En tegelijk scheen vandaag de zon. En is het ook jammer daar niet van te genieten, want we hebben haar zo gemist in de afgelopen maanden van grauwheid en regen. Er waren ook ontroerende momenten die we met elkaar konden delen. Een oudere Spaanse meneer werd op straat gevraagd of hij alle voorschriften niet zwaar vond. Hij zei: ‘De mensen die in het ziekenhuis liggen, dat is pas zwaar. Zo denk ik erover.’ En in een Italiaans dorp waren de mensen, die besmet zijn met het virus, op hun balkons gaan staan applaudisseren voor alle artsen en verpleegkundigen die zo hard aan het werk zijn in de ziekenhuizen. Een ontroerend gebaar. Alles is ineens anders, zo doet de Wereld Draait Door het zonder publiek en trad Rob de Nijs vrijdag op. Hij zat ook bij Matthijs aan tafel. Het ging over 50 jaar muzikant zijn en ook over zijn Parkinson. Ineens kwam ter sprake dat Rob een paar keer per dag bidt tot Christus. Dat doet hem goed. Niet dat hij denkt dat er een hemel is. ‘Nee, je moet het hier doen’, zei hij. Maar bidden tot Christus hoort bij zijn leven. Dat was een eerlijk en verrassend moment. Je uitspreken in gebed. Dat naar buiten komt wat er in je leeft. Ik denk dat dit ook in deze onzekere tijden van en met Corona belangrijk is. Als we elkaar in de kloosterkerk hadden ontmoet zou de preek over Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron zijn gegaan. Een kritisch gesprek tussen twee mensen. Het gaat tussen hen beiden heen en weer. Hij zegt wat en zij komt met een wedervraag. Jezus is moe, zijn leerlingen halen eten, hij vraagt de vrouw bij de bron om water. Zij zegt: ‘U, weet toch wel dat u met mij niet mag praten. Een buitenlandse, een niet Judeese.’ Beiden overtreden zij een taboe. Maar het komt wel tot een echte ontmoeting. Als zij hem te drinken geeft zal hij haar levend water geven, zodat ze nooit meer dorst krijgt. Daar voelt zij wel voor, want dan hoeft ze nooit meer in de hitte met haar kruik naar de put… In een echte ontmoeting vertellen mensen elkaar dingen wat verder gaat dan een praatje om een praatje. Jezus laat haar zien wie hij is. En hij toont haar dat hij haar kent. Dat raakt haar, waardoor ze hem gelooft. In onze wereld waarin je soms niet meer weet wat waar is en waarachtig, kun je hier jaloers van worden. Jezus daagt ons uit iets op het spel te zetten. Dan wordt het leven de moeite waard en krijgt het zin. Zij zet haar reputatie op het spel als ze met hem in gesprek gaat en hem haar kruik leent. Hij geeft haar geestkracht en nieuwe zin in haar leven.

In dit verhaal hebben we een referentiepunt. Een uitdaging om na te denken, een
stimulans voor ons handelen en ook troost en betekenis voor het leven. Dit keer beleven we dit niet met elkaar samen in de dienst, maar ieder apart, thuis en toch in zeker zin verbonden. Zoals ook het gebed ons verbindt met de persoon van Jezus en zijn wijze van ontmoeten. Het gebed verbindt ons ook met elkaar. In deze tijd bidden we om geduld, zoals verwoord in het gedicht van Rilke (zie pagina 2 van de liturgie).

Ik wens u goede moed en geestkracht in deze ongewisse tijd. En als u contact op prijs stelt, bel of mail gerust. Met hartelijke groet!

 

Liturgie voor de 3e zondag

in de 40 dagentijd
Kloosterkerk, 15 maart 2020

voorganger ds. Matthy Bijleveld
organist dhr. Heerko Koops
m.m.v. veel kerkvrijwilligers

 

Wat mij raakt (Was mich bewegt)

Men moet de dingen de eigen stille,
ongestoorde ontwikkeling laten, die diep
van binnen komt en door niets gedwongen
of versneld kan worden.

Alles in het leven is groeien en vormt zich,
rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt en rustig in de lentestormen staat,
zonder angst dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!

Geduld moet men hebben tegenover het
onopgeloste van het hart en proberen de
vragen zelf lief te hebben,
als afgesloten kamers en als boeken,
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
Het komt erop aan alles te leven.

Als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam maar zeker, zonder het te merken,
op een goede dag, het antwoord in.

Rainer Maria Rilke

 

 

Orgelspel

 

Welkom

 

Moment van stilte

 

Openingslied: 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Eerste & vierde couplet: Allen, tweede: mannen,

derde: vrouwen

Allen 1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertigdagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

Mannen 2. De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Vrouwen 3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Allen 4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Gedicht: Rainer Maria Rilke wordt gelezen


Groet

V:                         De Eeuwige zal bij u zijn

Allen:                    En Gods’ Geest zal u nabij zijn.
Bemoediging
V:                           Ons geloof en vertrouwen is in de
naam van God
Allen:                    Die verbonden is met hemel en aarde
V:                           Die was, die is en die zal zijn
Allen:                    Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid

Amen

Drempelgebed
V:                         God, keer U om naar ons toe
Allen:                   EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN
ZIEL.
V:                           Laat ons Uw liefde zien
Allen:                   EN GEEF ONS UW HEIL!
V:                         Hoor ons gebed
Allen:                   EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN:

HEILIG MIJN HART, O GOD

ZODAT IK KIND-AAN-HUIS KAN ZIJN

IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM,

DOOR HEM DIE ONZE MEESTER  IS:

JEZUS MESSIAS. AMEN.

Psalm 33 ‘Komt nu met zang’
1 & 8: Allen, 6: de mannen, 7: de vrouwen

Allen 1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
Hij zelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word als nooit te voren
door wie Hem behoren
’t feestlied in gezet! Meld de blijde mare
bij de klanken der snaren, steek de lof trompet.
Mannen 6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde,
geen legermacht behoudt het veld.
God zal de nederlaag bereiden
aan hen die bouwen op geweld.
Zij die zich vermeten, hoog te paard gezeten,
bijten in het zand.
Nederlaag en zege, zij alleen gelegen in des Heren hand.
Vrouwen 7. Heil haar, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op Gods gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op haar gericht.
Ja, U kent de uwen, U laat niet verkwijnen
wie uw hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven, wil de Here laven, wie ontbering lijdt.
Allen 8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in U verheugd.
Gij komt te hulp en geeft bescherming,
uw heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uw liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.  God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.

Smeekgebed

 

Kyriëlied: 130a, 2
Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

 

Moment van stilte

 

1e Lezing: Exodus 17, 1-7

Zingen: lied 906, 8
God, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat G’ in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga/zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen

 

Evangelielezing: Johannes 4, 5-26

Zingen: lied 906, 6
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij,/ zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

 

Overweging

 

Orgelmeditatie

 

Zingen:  834, 1 & 2 ; ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht,  zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

 

Dankgebed en Voorbeden

Gezongen ‘Onze Vader’, Bertus op de piano, Lizette zingt voor, daarna zingen we dit lied samen
Onze Vader verborgen
Uw naam worde zichtbaar in ons
Uw koninkrijk kome op aarde
Uw wil geschiede, een wereld
Met bomen tot aan de hemel
Waar water schoonheid, en brood
Gerechtigheid is, en genade-
Waar vrede niet hoeft bevochten
Waar troost en vergeving is
En mensen spreken als mensen
Waar kinderen helder en jong zijn,
Dieren niet worden gepijnigd
Nooit één mens meer gemarteld,
Niet één mens meer geknecht-
Doof de hel in ons hoofd
Leg uw woord op ons hart
Breek het ijzer met handen
Breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
Kome wat komt…

 

Inzameling van de gaven


Slotlied: lied 547 ‘Met de boom des levens’

 

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de here Jezus Gode goede vrucht.

RefreinKyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,                        refrein

Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,

Maar de hemel draagt ons op de adem Gods.        refrein

 Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,                       refrein

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.   refrein

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de here Jezus Gode goede vrucht.               refrein
                                                                                          

Wegzending en Zegen

 

Allen zingen we: Amen, amen, amen


na de dienst is er koffie, welkom!