Welkom » Overdenkingen » Grunneger dainst door ds. J. Hommes op 12 mei 2019

Grunneger dainst door ds. J. Hommes op 12 mei 2019

EERST ZAIN DEN GELOVEN

Örgelspeulen

Zingen: laid 222, Maank ‘t lewaai doar wie verkeren/ Lied 283 Nieuwe Liedboek

Votum en groutnis veurganger: Ons hulp is ien noam van de Heer, aalmoal: dij hemel en eerde moakt het. veurganger: dij traauw blift veur aiweg en aaid, aalmoal: en nait löslet t waark van zien handen. veurganger: genoa en vree veur elk en ain van God onze Voader en van Jezus Christus ons Heer. aalmoal: Amen.

Gebed God, op dit rustige, vredige plekje hier ien Kloosterker in Ter Apel, woar al eeuwen laank mensen stil stoan bie wat d’r op ons mensen tou kommen ken, bie heur persoonleke leven, bie onrust ien wereld, woar mensen al zo laank rust en vrede vienden om op heur menaier zuk te verbienden met Joe, wees hier bie ons; geef ons aal is dat mor veur even, dei rust en vrede, om ons te richten op wat Ie ons geven kennen, hou Ie ons mit joen kracht ogen en oren geven dei open goan om te zain en te luustern; vergeef wat d’r mis gait, help ons moud te vienden om te vergeven; help ons mit joen laifde, joen trouw en moak ons tot neie mensen, noar mekoar tou. Amen.

Zingen: psaalm 84: 1 en 6

Gebed Roupen wie God aan veur nood van wereld, loat ons bidden, God, het is mie wat, weer een jonge vrouw om het leven brocht, ien Belgie mor vol ien het neis bie ons; leven ien knop ofbroken, haildail willekeurig; en een man dei dat doan het ien nood, een man dei eerder hulp neudig haar, mor dizze kans kregen het; hou mout dat mit ins soamenleven; God, het is mie wat, ien Noord Korea een raket ofschoten en mensen dei minder eten mouten van dat klaine beetje wat ze al hemmen, een regeerder dei onderdrukt; zo bennen d’r wel meer regeerders dei nait lustern, dei gain oog hemmen veur mensen, allennig veur macht en aanzain, dat we ze nait aan ‘t verstand peuteren kennen dat dat zo nait ken God, het is mie wat, weer oorlog en geweld tussen Israël en Palestijnen; raketten, dooien en gewonden, het holt nait op. Doarom roupen wie Joe aan, omdat wie geloven dat het wel zeker aans ken, omdat wie volhollen willen dat het aans wordt, dat dat spoor van licht dat Joe oeetzet hemmen veur elk en ain zel wezen; Heer, ontfaarm Joe over ons apmoal. Amen.

Zingen: laid 218: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, wie zuiken hier joen aangezicht (Lied 281 Nieuwe Liedboek)

Gebed God, wie goan lezen ien biebel; verhoalen dei ons roaken willen en ons een spaigel veurhollen, ons moud geven willen, hou den ook ons mensen mens willen loaten wezen mit mekoar. As wie ze heuren willen Ie ons den mit joen Geest rust geven om open te goan veur de kracht van dei verhoalen. Dat ze Joen Woord worden ien ons leven. Amen.

Eerste lezing: Lucas 5: 17-26

Zingen: laid 225, Nait as roeg weer of as störm, lied 321 nieuwe liedboek

Tweide lezing: Lucas 5: 27-37

Zingen: laid 145, Zing veur de Heer joen nij gezang, lied 655 nieuw liedboek

Preek
Beste mensen, hier bie mekoar as gemainte van en ien Christus,
Het vaalt nait mit om roem van haarten te wezen, royaol, open noar elk en ain: je kennen toch ook nait alles zo mor goud vienden, je kennen ook nait joe verbienden mit elk en ain, moar woar holt dat op, is dat zunder veurwoarden, zunder aineg belang te doun? D’r ging mie van alles deur kop hen: Yezidi’s, een klaine groep religeuze luu dei nait bie de islaam heuren, zo heur aigen dingen hemmen woar het gait om geloof, een gesloten gemanschap is slim haard roakt deur IS; vrouwen verkracht, sekssloaven west en zuks wat en; en dei worden deur Nederland terugstuurd noar noord-Irak: ze goan doar nait dood, ze leven ien kampen, mor aigenlieks is het gain leven: roem van haarten? Een haile discussie over mannen, veural mannen, dei aarge dingen doan hemmen, veroordalt bennen en TBS kriegen, hou veul kansen mouten ze kriegen om weer gewoan ien onze soamenleven opnoemen te worden, mit aale risico’s dei doar bie om houk kommen kieken. Roem van haarten?

Zo mor even wat gedachten bie de lezen oet het evangelie van Lucas, mensen dei wie brengen zellen en omdeel loaten deur een gat ien’t dak.

Jezus trekt deur ‘t laand, roem van haarten. Hai zöcht dŕ veur dat mensen weer hail worden, dat een gemanschop van mensen weer hail worden ken: omdat hij roem van haarten mensen weer aan zukzulf teruggeft, mensen, om mit Poaske oet te drukken, mensen dut opstoan, rechtop: zaike mensen, mensen dei is ons wereld het stoer hemmen, mensen dei dingen doan hemmen dei nait haarn mouten wezen en dei ook best wel straf verdainen. Zo is Jezus onderwegens en dat gait rond, dat Jezus dat dut, mensen heuren d’r van en dei mensen die d’r van heuren bennen d’r hail verschillend: mensen dei geloven en die nait geloven, mensen die Farizeers haiten en wetgeleerden, loater haiten ze schriftgeleerden, mensen dei wat neudig hemmen om verder te kiennen, van alles wat.

Zo treffen wie Hom aan op een goie dag dat hai aan’t onderwiezen is: woarom gebeurt dit, woarom is het belangriek dat ik dou wat ik dou, hou ken dat dat ik mensen rechtop zetten ken en dat ik dat ook dou. Zuks wat denk ik. En d’r bennen veul mensen dei noar hom luustern, tot vandoag aan tou, want zo zai ik ook ons hier vanoavend zitten. D’r is een haile ploug volk, mor d’r is ook ain dei op een droagbér ligt en droagen wordt; ik zai veur mie vair kameroaden dei hom droagen en heur best doun om hom bie Jezus te kriegen, want dat helpt, doar wordt hai beter van. Dat is ien elk geval het gerucht dat gait.

Mor het liekt haildail naargens op. Dat wordt nait wat mit aal dat volk. Ze mouten d’r wel wat op vezinnen, want mensen gaon nait aan kaant. Ik ken mie d’r gain veurstellen van moaken hou ze dat den wel doun, mor ze kennen wel op’t dak kommen; ze hoalen daktegels d’r of en loaten hom omdeel zakken, middenmaant mensen, vlak veur Jezus. Dat zel mie wat lewaai geven hemmen, zo docht ik, stel joe veur, mor dat stait apmoal nait ien het verhoal, dei omstanders, dat volk dat ien weeg stait, bemuit zuk d’r nait mit. Ook apaart, mor goud, dat is wel voaker zo. Wie kieken wel voaker vot, aander kaant op as het ons nait zo bevaalt. Ze worden weer wakker as Jezus wat dut, roem van haarten is: dat bestait nait, zien zunden vergeven? Dat ken allennig God mor doun, godslaster is dat wat hai dut, dei Jezus.

Mor hai ken wel weer stoan, rechtop, Poaske; dei stain veur zien doodlopend leven is vot en hai ken weer leven. Wat is dat toch dat wie altied goud waiten wat d’r apmoal nait ken, wat d’r apmoal nait mout, mor dat wie vergeten wat d’r wel ken? Wat wie veur mensen betaikenen kennen.

En wat ik wel mooi vien, mor ook wel wat prakkezairen geft is dat d’r zegt wordt dat Jezus ‘kracht van de Heer het om mensen hail te moaken’. Wat is dat veur een kracht; en kennen wie doar den ook bie? Ik denk dat wel, ik denk dat Jezus zo vervuld is van de Geest van God, van zien laifde en trouw, dat hai doun ken wat hai dut. Vanzulf, hai dut zelf mit, mor hai is aanwezen op wat hai krigt, wat d’r op hom tou komt en dat is kracht van de Heer, veul groter dan wie oeit een keer denken kennen. En kennen wie doar bie? Ik denk het wel, mor nait vanzulf, mit muite, dennen mouten wie roemte moaken, meschain wel eerst ien ons verstand en wel wait komt dei roemte ien’t haart ook wel. En nait omdat wie zo verbiesterd bennen over aale groote wonderen, mor omdat wie geloven, ons verbonden waiten meit God, groter dan wie; omdat wie vanoet ons geloof, vertrouwen, wait d’r van hemmen dat God licht is, aan het licht brengt, rechtop zet, miet laifde.

De kameroaden sturen dei verlamde man nait weerom, ze nemen hom mit; de kameroaden geven hom een neie kans, om te goan stoan. Hou ver gait dat veur ons? Kennen wie dat ook? Kennen wie ook zeggen: doe bis welkom ien onze gemaischaop van mensen, het vaalt ons nait mit, mor wie goan d’r veur, mit mekoar, omdat wie apmoal onderdal bennen van dei aine gemainschop. Bennen den aale vroagen zo mor oplöst? Vanzulf nait, wie blieven mensen, mor mit kracht van de Heer ken der wel veul meer as allennig mit onze aigen krachten. Farizeers en wetgeleerden, loater ook de schriftgeleerden, meschain wie ook wel, hemmen het wel een beetje ien ons om te zeggen: hai gait om mit dat vremde volk, dat volk dat nait deugt, dat volk dat wie d’r ook nait bie hemmen kennen. Woarom et en drinkt hai mit ze? Hou voak hemmen ie dat heurt; of hou voak hemmen ie dat zegt.

Dat dei tollenoar, Levi, achter Jezus aangait ropt bie ons veural veul vroagen op, want dei tollenaor deugt nait. Is dat zo? Dou wie begonnen zongen wie: Maank ‘t lewaai doar wie verkeren dwaars deur weer en wiend van tied zuik wie stilte om te heuren noar joen woord dat ons verbliedt

En meschain zit doar wel de kracht van de Heer, ien dei stilte, ien het zaachte soezen van de wiend, nait ien störm, nait in grote revoluties. Ien Dat zuiken noar dei stilte, om een woord dat ons verbliedt, dat is nait allennig veur ons zulf, mor bedould om wat makkeleker soamen op pad te kennen wezen; zeker ien dizze tied van herdenken stoan wie dŕ bie stil: wie leven nait allennig veur ons zulf, wie maggen nait votkieken bie wat d’r ien wereld gebeurd en het is altied mor weer de vroag: hou ver rieken onze mögelekheden om wat te betaiken veur mensen. Mit kracht van de Heer zol dat wel ais meer wezen kennen as wie voak denken. Veur Yezidi’s, veur TBS- ers, veur mensen om ons tou, vrunden, kiender, klainkiender dei nou nait altied doun wat ie denken dat goud is mor wel d’r bie heuren, tot het end tou. En ik denk, mit het laid dat wie zo zingen goan: dei toukomst woar dat gebeurt is al goande, mokt roemte, mokt roem van haarten; ook al is het söms een stoer stukje om dat te vienden. Geloven en den ken wie zain, geloven en den kennen wie hören. Geloven, dat ook wie dei kracht van de Heer ontvangen, kriegen kennen.
Amen.

Zingen: laid 128, de toukomst is al goande lied 605 nieuw liedboek

Gebeden miet aan ‘t end: God, wie danken Joe veur aal ‘t goje dat Ie ons geven: goaven om d’r te wezen, mekoar om soamen op te trekken en om laifde dei wie van Joe kriegen te dallen, eten en drinken genog om ien ‘t én te blieven, gezondhaid en een zekere zórgelooshaid; vanzulf waiten wie ook wel dat nait elk en ain ons dat zo mor no zegt: mensen dei wel zeker zörg hemmen, omdat ze söms nait waiten woar ze het zuiken mouten, omdat ze nait mit kommen kennen, omdat ze nait zo haard kennen as wie, omdat ze een handicap hemmen, omdat ze geestelijk nait zo staark bennen; help ons dat mit mekoar op te pakken en elk en ain een plek te geven woar ze d’r wezen kennen zo as zai bennen: dat wie zo roem van haarten bennen dat wie ze mit heur zörg zain en heuren wie denken ook aan mensen woar ook ien dizze wereld mor voak dichter bie dan je denken dei nait genog eten en drinken kriegen kennen om heur leven goud te leven; denken wie aan kiender, dei opgruien mit armou en nait altied mit doun kennen aan dingen dei op schoul veur kiender vanzulf bennen, omdat ze nait noar sport kennen of muziek wie denken ook aan mensen die allennig bennen of zuk zo vuilen; dat ook zai zain worden en heurd worden en roakt worden kennen duer dei kracht dei wie apmoal van onze Heer kriegen, een kracht om hail te moaken of een beetje meer hail, wie denken aan mensen dei zaik bennen en woar dat wat kommen gai onzeker is, woar mieschain een behandeling kommen mout of een operoatie en die doar tegen op zain; dat wie d’r den veur mekoar bennen en een beetje zain loaten kennen van wat ie met ons veur hemmen, wie bennen stil
Mit mekoar, mit mensen overaal ien wereld bidden wie het gebed zo as Jezus ons dat veurdoan het: Voader van ons ien hemel, dat joen Noam haailegd worden zel, dat joen Keunenkriek kommen mag, dat joen wil doan wordt ien wereld net as ien hemel. t Brood doar wie verlet om hebben geef ons dat vandoag. En vergeef ons wat wie verkeerd doun, net zo as wie vergeven elk dij ons wat aandut. En breng ons nait ien verlaaiden, mor wil van verlaaider ons verlözzen. Joenent is ja t keunenkriek, en kracht, en heerlekhaid, ien aiweghaid. Amen.

Goaven

Leste laid: laid 326, Zo vrundlek en zo vaaileg as het licht, lied 221 nieuwe liedboek

Zegen Mensen, gemainte van Christus, wie hopen dat ie joe een beetje vernuvert hemmen bie dizze grunneger dainst, mor dat is vanzulf nait het veurnoamste. Wie hopen dat zo as wie hier bie mekoar west bennen dat ie d’r apmoal wait van hemmen dat dei kracht van de Heer ien laifde van God mit ons mit gait om roem van haarten te dallen mit mekoar, dat wie onderwegens wezen kennen as gezegende mensen God zegent joe en wil joe beschaarming geven God zicht joe aan en wil mit zien licht joe bielichten, hai geft ons genoa God is bie joe elk uur van dag en geft ons vree en mit mekoar zingen ​ : Amen.