Welkom » ANBI (Giften)

ANBI (Giften)

De Hervormde Kloosterkerkgemeente  Ter Apel valt onder de ANBI-regeling. (Algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.
Het geld dat u ons schenkt komt dus volledig ten goede aan ons werk.
Ook voor u is fiscaal vriendelijk schenken een manier van doneren die belastingtechnisch aantrekkelijk is. Voor een donatie aan de Kloosterkerk heeft u namelijk recht op aftrek van de belasting.
Om uw schenking/gift 100% aftrekbaar te laten zijn van de belasting, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: De belangrijkste voorwaarde is dat u de donatie regelmatig en minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar onze kerk Hiervoor is tegenwoordig geen notariële akte meer nodig.
Het enige dat van de schenker wordt gevraagd is het invullen van een formulier waarop u verklaart voor minimaal vijf jaar een bedrag te schenken aan de Kloosterkerk.  Het formulier kunt u downloaden door op de volgende link te klikken :   overeenkomst periodieke gift
Dit document bevat een formulier voor uw eigen administratie en een exemplaar voor de kerk.

Doen zich bijzondere omstandigheden voor dan kan de schenking met directe ingang worden stop gezet. Dat is bv. het geval wanneer iemand werkloos wordt. Bij overlijden vervalt de verplichting sowieso.
Lijkt deze manier van fiscaal voordelig schenken aan onze kerk u een aantrekkelijk idee, neem dan contact op met één der kerkrentmeesters. Zij beschikken over de officiële formulieren van de belastingdienst. Ook kunnen zij u met de invulling ervan helpen voor zover dat nodig zou zijn.

Algemene gegevens
Hervormde Kloosterkerkgemeente Ter Apel (onderdeel Protestantse Kerk in Nederland)
RSIN- of fiscaalnummer : 816996891
Mocht u onder bovenstaande voorwaarden geld aan de diaconie willen schenken, dan geldt daarvoor het volgende RSIN-nummer :  824104900 

Contactgegevens: Website :  www.kloosterkerkterapel.nl
Postadres:   Ruitenkamp 7,  9561 LD  Ter Apel.  tel. 0599-581414.  E-mail : fam.a.bos@xs4all.nl

Samenstelling bestuur
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen).
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het onroerend goed van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van haar financiële middelen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van zowel kerkrentmeesters als diaconie.

Doelstelling 
De doelstelling is neergelegd in het beleidsplan 2015 – 2019 en is samengevat onder de noemer ‘Missie’ : De Kloosterkerk is een door de Bijbel geïnspireerde open geloofsgemeenschap, die vrijheid in denken en geloven belangrijk vindt en dit laat doorklinken in dienst en praktijk. De Bijbel is dè inspiratiebron voor de Kloosterkerk. We lezen elke zondag uit de Bijbel en laten ons uitleggen wat dit Schriftgedeelte voor ons kan betekenen. Dit is een blijvende zoektocht van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes, die vragen stellen en alleen tijdelijke antwoorden vinden.

Beleidsplan
Het meest recente beleidsplan en het actieplan kunt u  vinden in het hoofdmenu van deze website. Het beleidsplan 2013 – 2016 van de dienstenorganisatie van de landelijke PKN kunt u vinden via een link onderin onze websitepagina’s.

Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandige belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij horende uitvoeringsregelingen.
De kosters en overige vrijwilligers verrichten hun werk pro deo. Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Activiteiten
De activiteiten die naast de kerkdiensten in de gemeente plaatsvinden  zijn opgenomen in het jaarprogramma dat als folder in de gemeente wordt verspreid en ook is opgenomen in deze website onder  ‘Activiteiten’  in het hoofdmenu.

 

Financiële verantwoording

 

Kerkrentmeesters

 begrotingrekeningrekening
201720172016
baten
baten onroerende zaken €                   – €        3975 €       3900
rentebaten en dividenden €                   – €         503 €       9093
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €                   – €              – €              –
bijdragen levend geld €                   – €     37673 €     35967
door te zenden collecten €                   – €          660 €          649
subsidies en bijdragen €                   – €          732 €              –
totaal baten €                   – €     42223 €     48311
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €                   – €      11254 €      11897
lasten overige eigendommen en inventarissen €                   – €         1136 €              –
afschrijvingen €                   – €       2663 €       1.413
pastoraat €                   – €      41517 €      31861
lasten kerkdiensten, catechese, etc. €                   – €       3068 €       3435
verplichtingen/bijdragen andere organen €                   – €        2561 €       2668
salarissen €                   – €        1241 €        1305
kosten beheer en administratie €                   – €         988 €        1419
rentelasten/bankkosten €                   – €         631 €       2788
totaal lasten €                   – €     65059 €     56786
Saldo baten – lasten €                   – €     22836- €     8475-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €                   – €       2610- €       1.360-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €                   – €              – €              –
streekgemeenten €                   – €              – €              –
aandeel in lasten federatie €                   – €              – €              –
overige lasten en baten €                   – € €              –
totaal €                   – €       2610- €       1.360-
Resultaat €                   – €               – €              –
 Diaconie

 begroting

rekening

rekening

2017

2017

2016

baten
 
baten onroerende zaken €                     – €                     – €                     –
rentebaten en dividenden €                 40 €                   3 €                  21
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €                     – €                     – €                     –
bijdragen levend geld €              1.770 €              2.370 €              1.979
door te zenden collecten €              1.600 €              1.354 €              1.352
totaal baten  €              3.410 €              3.727 €              3.352

lasten
lasten overige eigendommen en inventarissen €                     – €                     – €                     –
afschrijvingen €                     – €                     – €                     –
pastoraat €                     – €                     – €                     –
lasten kerkdiensten, catechese, etc. €                   – €                     270 €                   10
verplichtingen/bijdragen andere organen €                 315 €                 220 €                 227
salarissen €                     – €                     – €                     –
kosten beheer en administratie €                   15 €                   28 €                   14
rentelasten/bankkosten €                 140 €                 165 €                 132
diaconaal werk plaatselijk €              1.235 €              1.085 €              1.324
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk €                 1.250 €                 1.100 €                 55
diaconaal werk wereldwijd €                 1.100 €              955 €              1.320
totaal lasten  €              4.055 €              3.823 €              3.082

 

resultaat €                 645- €                96- €                 270