Welkom » Beleidsplan

Beleidsplan

KLOOSTERKERK TER APEL (PKN)

BELEIDSPLAN 2015 – 2019
‘Elkaar liefdevol vasthouden’


Inleiding
Elkaar liefdevol vasthouden. Zomaar een opmerking tijdens een van de vele gesprekken die zijn gevoerd in de aanloop naar de totstandkoming van het beleidsplan 2015-2019. Hoe doen we dat eigenlijk binnen de Kloosterkerk? Hoe willen en kunnen we daar de komende jaren handen en voeten aan geven? Dat is waar dit beleidsplan over gaat!

We kunnen onze ogen niet sluiten voor de harde realiteit die spreekt uit de cijfers over de gemiddelde leeftijd binnen onze gemeente en de jaarlijks terugkerende financiële tekorten. Konden we dit de afgelopen jaren nog opvangen door de inzet van inkomsten uit rentebaten, de komende jaren zullen we de tering naar de nering moeten zetten. Er is geen zicht op een structurele verbetering van onze inkomstenpositie.

De kerkenraad heeft gekozen voor een reeks van gesprekken met de gemeenteleden over wat ons bezighoudt en wat ons beweegt. Zo hebben wij bouwstenen verzameld voor het nieuwe beleidsplan. De betrokkenheid die iedere keer naar voren kwam tijdens de gesprekken hebben ons gesterkt in het idee dat we op de goede weg zijn, om met elkaar de toekomst van onze geliefde Kloosterkerkgemeenschap aan te passen en vorm te geven.

Het beleidsplan is de basis waaruit de komende jaren praktisch invulling wordt gegeven aan zaken die ons na aan het hart liggen. Wij kiezen ervoor ons daarbij te richten op het pastoraat, het diaconaat, de diensten en de programma-activiteiten. Na een uiteenzetting over deze onderwerpen geven wij inzicht in onze moeilijke financiële situatie. Ter verdieping is in de bijlagen enig feitenmateriaal opgenomen. Tenslotte is als losse bijlage een actieplan voor de komende twee jaar opgenomen.

Het zal niet als een verrassing komen dat wij als kerkenraad genoodzaakt zijn keuzes te maken. Soms pijnlijke keuzes, maar weloverwogen, transparant en in de overtuiging dat we dan de Kloosterkerk nog heel lang vitaal kunnen houden. Daarmee concreet invulling gevend aan de opdracht elkaar liefdevol vast te houden, nu en in de toekomst.

Jaco Bron, voorzitter
December 2014

 

 Missie
De Kloosterkerk is een door de Bijbel geïnspireerde open geloofsgemeenschap, die vrijheid in denken en geloven belangrijk vindt en dit laat doorklinken in dienst en praktijk.
De Bijbel is dè inspiratiebron voor de Kloosterkerk. We lezen elke zondag uit de Bijbel en laten ons uitleggen wat dit Schriftgedeelte voor ons kan betekenen. Dit is een blijvende zoektocht van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes, die vragen stellen en alleen tijdelijke antwoorden vinden.

Openheid en vrijheid geven wij in de Kloosterkerk vorm door binnen onze gemeenschap ruimte te bieden aan en respect te tonen voor ieders persoonlijke overtuiging, door open te staan voor andere manieren van geloven en veelvormigheid te zien als een uitdaging om eigen overtuigingen te toetsen. Daarbij hebben we oog voor de traditie waarin de Kloosterkerk staat. Inhoud en sfeer van de zondagse diensten, laten horen, zien en voelen wat waardevol is voor de Kloosterkerk.

We brengen onze waarden in praktijk door onderlinge verbondenheid, door om te zien naar elkaar en een luisterend oor te bieden. Dit gaat verder dan de eigen geloofsgemeenschap, we hebben ook oog en aandacht voor de nood van de wereld, dichtbij en veraf.

Pastoraat
Een ouderwets woord voor pastoraat is zielzorg. Pastorale contacten of gesprekken kunnen mensen raken tot in de ziel. Mensen worden aangesproken en aangeraakt. Bij pastoraat of zielzorg kan een ontmoeting plaatsvinden met wat groter is dan wij mensen. Noem het een ontmoeting met God.
Pastoraat is een taak voor velen en zielzorg gebeurt op verschillende niveaus, van laagdrempelig tot professioneel.

Onderling pastoraat
Onderling pastoraat is een kwestie van omzien naar elkaar. Het is vooral aandacht voor elkaar hebben, een luisterend oor, een oplettend oog. Dat is in de eerste plaats een kwestie van houding, maar het vergt ook inzet, tijd en aandacht. Dat begint al heel klein: elkaar een kaartje sturen bij vreugde en verdriet; samen koffiedrinken na de kerkdienst en daarbij opletten dat niemand alleen blijft staan; je best doen om contact te maken, ook met mensen die je (nog) niet kent. Pastoraat begint bij onderling pastoraat.

We zien om naar de leden en belangstellenden van onze kerkgemeenschap en naar ieder die op ons pad komt. Vanuit een pastorale houding krijgen ook andere activiteiten een pastorale kleur, zoals bijvoorbeeld het rondje van de kerk en de gesprekskring.

Pastoraat door de wijkhoofden
Naast het informele ‘onderling pastoraat’ zijn er ook meer georganiseerde vormen. Daarbij zijn in de Kloosterkerk de wijkhoofden van groot belang. Zij hebben het meest directe contact met de gemeenteleden. Kernwaarden zijn hierbij: contact houden met mensen, het doorgeven van signalen en vooral zorgvuldige omgang met gegevens. De voorzitter van de wijkhoofdenvergadering coördineert de contacten. De voorzitter ondersteunt de wijkhoofden bij hun contactwerk en stimuleert de onderlinge contacten.

Ouderling voor het pastoraat
In de kerkenraad is het werkveld vertegenwoordigd door minimaal één ouderling die contact houdt met de wijkhoofden en die namens de kerk en in overleg met de predikant mensen bezoekt. De ouderling-pastoraat en de predikant werken nauw samen.

Pastoraat door de predikant
Het bezoekwerk in de hele gemeente (en daarbuiten, voor de categorie: zij die op ons pad komen) valt onder de verantwoordelijkheid van de predikant. In de praktijk ligt daarbij het accent op ouderen, zieken en mensen in rouw. En natuurlijk in alle situaties waarbij mensen behoefte hebben aan contact of een (pastoraal) gesprek.

Zie verder Actieplan 2015 – 2016.

Diaconie
Wat doet eigenlijk de diaconie tegenwoordig nog?’ Zo begon een artikel in ons kerkblad ‘Kloosterklanken’ van april 1972, geschreven door de toenmalige predikant, ds. Sterringa.
Deze vraag werd hem wel eens gesteld en wat dat betreft is er dus in ruim 40 jaar eigenlijk niets veranderd. Ook nu vragen gemeenteleden dit zich geregeld af.
Sterringa beantwoordde de vraag als volgt: ‘Vroeger sprak men wel van kerkelijke armenzorg. Mensen die in behoeftige omstandigheden leefden, geen brandstof voldoende hadden, geen voedsel of kleding genoeg, konden nog jaren na de 2e wereldoorlog rekenen op de diaconie. Ik ken ze nog, de lijsten met namen van mensen, vaak bejaarden, die turf of kolen kregen of aardappels of betaling van gas en licht, dokterskosten en dergelijke. Daarvoor bestond een aparte kas en boekhouding. Maar hoe zit dat dan nu? De zorg voor mensen als hiervoor vermeld is door allerlei maatregelen van staatswege overgenomen. Dat hoort tot onze sociale wetgeving. Het meer op persoonlijke gevallen gerichte werk van de diaconie is verschoven in de richting van subsidiëring van sociaal werk in groter verband’. Aldus ds. Sterringa.

En zo is het nu nog steeds. De zorg voor de eigen gemeenteleden beperkt zich nu vooral tot een bloemetje voor zieken en ouderen.
De tijd dat de diaconie rijk was, met veel bezittingen aan land en onroerend goed, ligt heel ver achter ons. De enige inkomsten komen uit de collectes, waarvan het grootste deel gaat naar goede doelen in binnen- en buitenland en dat is een goede zaak; de diaconie is er niet voor zichzelf maar voor de medemens die hulp hard nodig heeft.

We staan nu, in tijden van een krimpende gemeente en afnemende financiële mogelijkheden, voor de vraag hoe de diaconie van de toekomst er uit gaat zien. De kerntaak van de diaconie, zorg en hulp aan mensen ver weg en dichtbij zal niet veranderen. Wel zullen we moeten zoeken naar andere wegen om efficiënt te kunnen blijven functioneren.

Vanwege de toenemende beperkingen, ligt het voor de hand over de grenzen van de eigen kerkgemeenschap te kijken en te zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking met andere diaconieën of maatschappelijke instellingen, plaatselijk of in de regio. De zorg zou dan niet in de eerste plaats geboden kunnen worden op financieel gebied maar bijvoorbeeld vooral op het terrein van adviezen bij schuldhulpverlening. Samenwerking is hiervoor een vereiste omdat kleine diaconieën dit alleen niet kunnen organiseren. Tevens zal hiervoor de nodige kennis moeten worden opgedaan.

Zie verder Actieplan 2015 – 2016.


Kerkdiensten en activiteiten
Vrijheid in denken en geloven. Dat wil de Kloosterkerk in praktijk brengen. Dat willen we met elkaar en met anderen delen.

De Kloosterkerk is een kerkgemeenschap, die zich door de Bijbelse verhalen en de Bijbelse traditie laat inspireren. Wij zoeken naar de betekenis van die verhalen en die traditie in ons dagelijks leven en in deze tijd, zonder te blijven steken in regels en dogma’s.

Deze manier van omgaan met geloof en kerk willen we graag met anderen delen. In onze kerkdiensten en door onze activiteiten nodigen we mensen uit met ons mee te gaan. Mee op de zoektocht naar wat geloof voor mensen betekenen kan.

In onze zondagse diensten hechten wij aan teksten die werkelijk iets te zeggen hebben in onze moderne tijd, aan rituelen die zinvol zijn, aan begrijpelijk taalgebruik en aan aansprekende liederen. Een degelijke inhoud, waarbij een kritische maatschappelijke houding niet wordt geschuwd. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we een gemeenschap zijn, waarbij ruimte is voor ieders eigenheid. En ruimte om gezamenlijk te vieren waar wij verheugd over zijn en te delen wat ons zorgen baart.

De diensten maken we samen. Wij vinden het belangrijk dat verschillende mensen een actieve rol in de diensten kunnen hebben zoals koster, lector, kinderoppas, organist en cantorij. Bij experimentele diensten en lekendiensten is de rol van gemeenteleden nog groter.

Vrijheid in denken en geloven. Met elkaar in gesprek zijn over wat ons raakt.

In ons activiteitenprogramma (zie bijlagen nr. 4 en het losse Jaarprogramma) zoeken we gesprek en ontmoeting met elkaar, met gasten en met belangstellende buitenstaanders. Op die manier zijn wij zichtbaar voor de samenleving: voor zinzoekers in het dorp Ter Apel en in de wijde omgeving.

Ook zijn onze activiteiten bedoeld om elkaar onderling te ontmoeten, bezig te zijn met een thema en saamhorigheid te bevorderen.

Wij zijn een kleine gemeente. Een kleine groep vrijwilligers maakt onze diensten en activiteiten mogelijk. We zien deze groep ouder worden. We streven ernaar een programma op te stellen dat inhoudelijk aansluit bij het karakter van de gemeente en waarbij wij rekening houden met de beschikbare menskracht. We zullen keuzes moeten maken en datgene doen waar we goed in zijn, waarbij onderlinge afstemming van groot belang is. Om samenhang te brengen in de activiteiten door het jaar heen werken we met een jaarthema dat diensten en activiteiten verbindt.

Zie verder Actieplan 2015 – 2016.

 

Financiën
De Kloosterkerk heeft in 2009 een predikant kunnen beroepen voor 0,8 fte. Dit was destijds mogelijk door de hoge rentebaten, niemand heeft toen de economische crisis kunnen voorzien waardoor deze inkomstenbron in een paar jaar tijd nagenoeg zou opdrogen. Door de PKN is de laatste jaren naar aanleiding van het financieel jaarverslag bij herhaling opgemerkt dat wij boven onze stand leven. De omvang van onze gemeente rechtvaardigt geen predikantsplaats van 0,8 fte. De kerkenraad heeft al eerder geprobeerd deze ongewenste financiële situatie over het voetlicht te brengen maar is daar naar haar mening tot nu toe onvoldoende in geslaagd. De gesprekken in het kader van het beleidsplan 2015 – 2019 heeft de kerkenraad aangegrepen om de ernst van de situatie breed te delen met de gemeenteleden. De kerkenraad heeft de inbreng van de vele gemeenteleden die hebben deelgenomen aan de gespreksavonden zeer gewaardeerd.

De begroting van de Kloosterkerk laat de laatste jaren een tekort zien van gemiddeld
€ 27.000. Dit is een ongewenste en onhoudbare situatie. Als we op de huidige voet verder gaan houden we het maximaal nog tien jaar vol. De kerkenraad ziet geen mogelijkheden de inkomsten structureel  te verhogen. Verhoging van de inkomsten uit rente is de komende jaren niet waarschijnlijk en meer druk uitoefenen bij de actie Kerkbalans wordt onwenselijk geacht zowel door de kerkenraad als door een meerderheid van de gemeenteleden, zo bleek tijdens de gespreksavonden over het beleidsplan.

Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële situatie 2013:

Inkomsten (belangrijkste posten):

€ 18.900,-           Rente op voornamelijk obligaties

€ 35.500,-           Opbrengsten Kerkbalans en collectes

——————————————————————-

€ 54.400,-           Totale Inkomsten op jaar basis

 

Uitgaven (belangrijkste posten):

€  64.800,-          Kosten predikant incl. afdracht PKN

€    5.500,-          Kerkgebouw- en energiekosten

€  11.700,-          Diverse kosten waaronder gastpredikanten

———————————————————————-

€  82.000,-          Totale uitgaven op jaarbasis

 

Bezit gebouwen:

De pastorie en de Wilpskamp, welke laatste is ondergebracht in een stichting.

Zie verder Actieplan 2015 – 2016.

 

Bijlagen

 1.     De geschiedenis van de gemeente
De Kloosterkerk is, zoals de naam dat al doet vermoeden, gevestigd in een klooster. In het jaar 1458 kocht Jacobus Wiltingh, pastoor in Garrelsweer en vicaris in Loppersum, het ‘verwoestende erve und guet, geheiten van oldes Apell’. Een woest stuk grond met boerderij en landerijen gelegen bij het huidige Ter Apel, maar destijds een onherbergzaam bos- en moerasgebied. In 1464 schonk Wiltingh het goed aan de broeders van de ‘Orde van het Heilig Kruis’ onder de voorwaarde dat op deze plek een klooster zou verrijzen. Vanuit het moederklooster in Bentlage kwamen in 1465 vier kruisheren en enkele lekenbroeders naar Apell voor de bouw van het klooster Domus Novae Lucis ofwel Huis van het Nieuwe Licht met als eerste prior Hinrick van den Berge.

In 1594 ging het Groningse land deel uitmaken van de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden en was de Reformatie hier ook een feit. Johannes Emmen was de laatste prior en werd in 1604 de eerste hervormde predikant. Zijn zerk is nog te vinden in de kerk.

Tot het eind van de 19e eeuw was de Kloosterkerk de volkskerk. De afscheiding van 1834 had geen vat op Ter Apel. In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde zich landelijk de stroming van het modernisme, waarin de term ‘vrijzinnig’ ontstond. De kerkenraad van de Kloosterkerk koos ondubbelzinnig partij voor het modernisme.

En nog steeds is de kloosterkerkgemeente geworteld in de vrijzinnigheid, als zelfstandige gemeente in Ter Apel en sinds 2004 deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Voor een volledig beeld van de lange en rijke geschiedenis van de Kloosterkerk is het goed te verwijzen naar het in 2013 verschenen boek ‘Een eigenzinnige geloofsgemeenschap’, een rijk geïllustreerde uitgave, geschreven door de (kerk)historici Gert van Klinken en Geert Luth. Dit boek heeft door de uitgebreide beschrijving van het ontstaan van een vrijzinnige dorpsgemeente in de provincie Groningen, een meer dan regionale betekenis. Landelijke en regionale dagbladen hebben het boek goed ontvangen.

Een eigenzinnige geloofsgemeenschap. Kloosterkerk Ter Apel. 1604 – 2013. Uitgegeven door Skandalon ISBN 978-94-90708-72-6

 

2.     Overzicht diaconaal werk

 

 • Meewerken aan de diensten van Schrift en Tafel, het delen van brood en wijn (2 of 3x per jaar).
 • Tweemaal per jaar een gezamenlijke werelddiaconaatdienst voorbereiden. In oktober in de Kloosterkerk en in februari in de Regenboog.
 • Gedurende de 40dagentijd het toelichten van de projecten voor de vastenpot.
 • Het verzorgen van het ‘bloemengedeelte’ van de Pinksterdienst.
 • I.s.m. de wijkhoofden het bestellen van een plant voor de 80+ers en zieken voor de Kerst.
 • Het verzorgen van de administratie en de financiën van de diaconie en het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening (controle door deskundige).

 

3.     Overzicht pastoraal werk

 

 • Wijkhoofdenoverleg.
 • Contacten van wijkhoofden met gemeenteleden.
 • Bezorgen van bloemen bij verjaardagen (80+), huwelijksjubilea en bij (ernstige) ziekte.
 • Bezoeken door predikant of ouderling.
 • Klein artikel ‘Pastoralia’ in Kerkklanken.
 • Kerkdiensten in Kloosterheerd en Borg Westerwolde.
 • Onderlinge aandacht door gemeenteleden, bij ziekte of  i.d., door bezoekje, telefoontje of kaartje.

 

 4.     Overzicht financieel werk

 De kerkrentmeesters dragen zorg voor het financieel beheer en -beleid van de Kloosterkerk. Dit betekent onder andere het verrichten van bankzaken, het verwerken van collectes en het verzorgen van de jaarlijkse actie Kerkbalans. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de begroting en het opstellen van de jaarrekening. De kerkenraad stelt het beleid, de begroting en jaarrekening vast.

 

 5.     Overige activiteiten

 Programmacommissie

De programmacommissie organiseert een voorjaarslezing, thema-avonden en activiteiten  die de gemeenschapszin bevorderen. Een volledig overzicht van deze en andere  activiteiten geeft het jaarprogramma, dat aan het begin van het seizoen samen met het blad Kerkklanken wordt verspreid.

Liturgiecommissie

Deze commissie bestaat uit drie leden, waaronder de organist en de voorganger. Ze heeft als taak vorm te geven aan bijzondere diensten en besteedt aandacht aan de Paascyclus, de Adventstijd en de veertigdagentijd. Verder denkt zij na over vernieuwingen in de gewone diensten.

 Contacten partnergemeente

Vanaf 1987, dus nog enkele jaren voor de ‘Wende’, zijn er contacten met de partnergemeente Pokrent-Lützow  (Mecklenburg-Vorpommern) in de voormalige DDR. Jaarlijks in mei of juni ontmoeten groepen uit de gemeentes elkaar, beurtelings in Duitsland en Nederland.

De cantorij

De Kloosterkerk heeft een kleine cantorij, die haar medewerking verleent aan diensten op kerkelijke hoogtijdagen. De cantorij wordt begeleid door een pianist en/of organist. Dirigent is de predikant.

Gesprekskring

Eenmaal per maand komt in de pastorie de gesprekskring bijeen waarbij een vooraf uitgekozen (religieus) boek als leidraad dient voor het gesprek.


Kosters

Zowel de reguliere zondagsdiensten als de bijzonder diensten bij trouwen en overlijden worden ondersteund door één of meerdere kosters. De reguliere werkzaamheden zijn opgenomen in het algemeen werkrooster, bijkomende werkzaamheden worden door de kosters naar eigen inzicht uitgevoerd.

 

 6.     Communicatie

 Kerkblad

De Kloosterkerk geeft samen met de Protestantse Gemeente van de Regenboog een kerkblad uit onder de naam Kerkklanken. Dit blad komt elf keer per jaar uit en beide gemeenten hebben naast een gezamenlijk deel ook een eigen gedeelte.

De Protestantse Kerkbode

In dit blad dat wekelijks provinciaal uitkomt, geeft de Kloosterkerk informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten. Onze predikant heeft een vaste rubriek en schrijft regelmatig losse artikelen.

Gemeenteavonden

Eenmaal per jaar of zo veel vaker als nodig wordt geacht, organiseert de kerkenraad een algemene gemeenteavond. Op de jaarlijkse gemeenteavond komt het beleid van de kerkenraad aan de orde en kunnen de gemeenteleden hierover vragen stellen of suggesties doen. Meestal wordt een deel van de avond thematisch ingevuld. Daarnaast organiseren de kerkrentmeesters eenmaal per jaar een avond waarop zij inzage geven in de begroting en jaarcijfers.
Jaarprogramma

Hierin staat op overzichtelijke wijze een opsomming van de activiteiten door het seizoen heen.
Elk jaar krijgt dit programma een thema mee. Het blad wordt samen met het kerkblad in de gehele gemeente verspreid.

Voordat een programma-activiteit plaatsvindt worden er persberichten geplaatst.

Website

Een website wordt meer en meer een belangrijk communicatiemiddel. Onze website voorziet in  recente informatie over preekroosters, contactadressen en uitgeschreven preken.

 

7.     Overzicht ledenbestand

 

Ledenaantallen en leeftijdsopbouw       (oktober 2014)

 

Leeftijd

Dooplid

Belijdend lid

Lid/blijkgever

Totaal

0 –   9

6

0

6

10 – 19

10

13

23

20 – 29

9

23

32

30 – 39

7

15

22

40 – 49

25

2

38

65

50 – 59

20

18

38

76

60 – 69

31

18

59

108

70 – 79

28

27

60

115

80 – 89

20

6

27

53

> 90

6

3

8

17

Totalen

162

74

281

517

 

 

Verdeling mannen en vrouwen

 

 

vrouw

man

totaal

procentueel

Belijdend

42

32

74

14,3%

Dooplid

88

74

162

31,3%

Lid/blijkgever*

151

130

281

54,4%

 

Totalen

281

236

517

100%

 

* Een blijkgever is in deze tabel een verzamelnaam voor ongedoopte leden en begunstigers.

 

 

Adressen Actie Kerkbalans

 

jaar

2008

 

2011

2013

2014

aantal adressen

288

262

239

214

 

 

 

Actieplan 2015 – 2016

Dit actieplan vloeit voort uit het beleidsplan 2015 – 2019. Het heeft een looptijd van twee jaar en zal tussentijds geregeld door de kerkenraad worden geëvalueerd.

Pastoraat
De predikant en de ouderling voor het pastoraat zoeken in overleg met de wijkhoofden en de kerkenraad naar mogelijkheden de gemeente toe te rusten voor meer onderling pastoraat. Dit vooruitlopend op de situatie waarin de predikant minder werktijd heeft.

Diaconie
–  Onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking met andere diaconieën of  maatschappelijke instellingen.
–  Financieel bijdragen aan goede doelen blijft een van de belangrijkste doelen van de diaconie.  De vastenpot in de 40dagentijd is hiervan een goed voorbeeld. Er worden hiervoor aansprekende doelen gezocht, bij voorkeur wat dichter bij huis.

Diensten en activiteiten
– Vaker lekendiensten organiseren, dit heeft als positief neveneffect dat gemeenteleden  meer betrokken raken bij de inhoud van een kerkdienst.
– Afstemmen van programma-activiteiten met eventueel kerkelijk thema. Overleg hierover  tussen kerkenraad en programmacommissie.
– Ontwikkelen van een goed PR-beleid.
– Het versterken van de programmacommissie door het aantrekken van jongere leden.

Financiën
Er is geen zicht op verhoging van de inkomsten. Er rest niets anders dan terugdringen van de uitgaven. Om de omvang van het jaarlijks tekort aanzienlijk te beperken, zal de omvang van de predikantsplaats moeten worden teruggebracht.

Na overleg met een vertegenwoordiger van de PKN is ons duidelijk geworden dat wij ons slechts een predikantsplaats van 50% kunnen veroorloven. Om dit te bereiken worden de volgende mogelijkheden onderscheiden:
1. De huidige predikant wordt gedeeld met een andere gemeente. Voordeel: een gedeelte van de loonkosten wordt betaald door de gemeente waarmee de predikant  gedeeld wordt. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat op termijn, mits de afstand zowel fysiek als geloofsinhoudelijk niet te groot  is, een vorm van samenwerking zou kunnen worden aangegaan.

De kerkenraad zal bovenstaande mogelijkheid onderzoeken en daarnaast informele contacten leggen met andere gemeenten.

2. De huidige predikant zoekt actief naar een andere gemeente of een baan die aansluit op haar opleiding en wensen.
3. De Kloosterkerk stelt zo spoedig als dit mogelijk is een predikant aan voor 50%.

De keuze voor een pastoraal werker heeft niet de voorkeur van de kerkenraad. Naast inhoudelijke bezwaren is het ook de vraag of op deze wijze de financiële taakstelling wordt gerealiseerd.