Welkom » Beleidsplan

Beleidsplan

KLOOSTERKERK TER APEL (PKN)

BELEIDSPLAN 2020 – 2025
‘Elkaar liefdevol vasthouden’

Missie
De Kloosterkerkgemeente is een door de Bijbel geïnspireerde open geloofsgemeenschap, die vrijheid in denken en geloven belangrijk vindt en dit laat doorklinken in dienst en praktijk.

De Bijbel is dè inspiratiebron voor de Kloosterkerk. We lezen elke zondag uit de Bijbel en laten ons uitleggen wat dit Schriftgedeelte voor ons kan betekenen. Dit is een blijvende zoektocht van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes, die vragen stellen en alleen tijdelijke antwoorden vinden.
Openheid en vrijheid geven wij in de Kloosterkerk vorm door binnen onze gemeenschap ruimte te bieden aan en respect te tonen voor ieders persoonlijke overtuiging, door open te staan voor andere manieren van geloven en veelvormigheid te zien als een uitdaging om eigen overtuigingen te toetsen. Daarbij hebben we oog voor de traditie waarin de Kloosterkerk staat. Inhoud en sfeer van de zondagse diensten, laten horen, zien en voelen wat waardevol is voor de Kloosterkerk.
We brengen onze waarden in praktijk door onderlinge verbondenheid, door om te zien naar elkaar en een luisterend oor te bieden. Dit gaat verder dan de eigen geloofsgemeenschap, we hebben ook oog en aandacht voor de nood van de wereld, dichtbij en veraf.

Visie
De Kloosterkerkgemeente wil in de ontmoeting met elkaar en de ander ons geloof laten doorklinken in dienst en praktijk.
Zij doet dit onder meer door:
– diensten, open ontmoetingen, waar een ieder welkom is
– pastoraat
– diaconaat
– activiteiten

Samenstelling bestuur
Voorzitter (preses)          A. Bos
Secretaris (scriba)           G. Tuinstra
Kerkrentmeesters           2 leden
Diakenen                               2 leden
Algemene leden                3 leden

Diaconie
De tijd dat de diaconie rijk was, met veel bezittingen aan land en onroerend goed, ligt heel ver achter ons. De enige inkomsten komen uit de collectes, waarvan het grootste deel gaat naar goede doelen in binnen- en buitenland en dat is een goede zaak; de diaconie is er niet voor zichzelf maar voor de medemens die hulp hard nodig heeft.
We staan nu, in tijden van een krimpende gemeente en afnemende financiële mogelijkheden, voor de vraag hoe de diaconie van de toekomst er uit gaat zien. De kerntaak van de diaconie, zorg en hulp aan mensen ver weg en dichtbij zal niet veranderen.
De diaconie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Van de Protestantse Kerk in Nederland.
Gastpredikanten en organisten krijgen een vergoeding.
Leden van de kerkenraad, commissies e.d. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Financiën
De inkomsten over de voorgaande jaren tot en met de toezeggingen voor 2020 zijn redelijk stabiel Onderstaand overzicht geeft hiervan een weergave

VVB + collecten2017201820192020
36673368844035031298*

*De collectebijdragen over 2020 zijn nog onbekend. Ook is er geen raming te maken gelet op de huidige omstandigheden.

In 2019 heeft onze kerkenraad  en vooral degenen die de Actie Kerkbalans organiseren, actie gevoerd om de leden te bewegen een hogere bijdrage te geven. De actie heeft resultaat gehad. Dat de bijdragen over 2020 iets lager uitvallen komt door overlijden van gemeenteleden. De kerkenraad is dankbaar voor de bereidheid van de gemeente om bij te dragen de gemeente in stand te houden.